Om cookies och personuppgifter

Om cookies och hantering av personuppgifter

Om cookies

På NORDIC doors webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliggör att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två olika typer av cookies. Den ena är sessioncookies som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt och försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är permanenta cookies som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

Hur cookies används på nordicdoor.se

Cookies på denna webbplats används huvudsakligen i tre olika syften:

  • Statistik och uppföljning av besökares intresse av olika typer av information.

  • För vissa webbplatsfunktioner – vilket är en förutsättning för att kunna låta användaren göra vissa funktionspåverande val och inställningar av webbplatsen.

  • För att hantera vissa grundfunktioner – som videovisning och vissa stödfunktioner kring sökningar.

NORDIC doors webbplats använder sig av så kallade tredjepartscookies, dvs cookies som finns i funktioner som används och styrs av annan part. Webbstatistiksystemet Google Analytics används att mäta trafik och sammanställa statistik över besökares användarmönster. För information om hur Google Analytics och hur Google hanterar cookies och personlig integritet se: www.google.com/intl/sv/policies/privacy

På denna webbplats finns också möjlighet att välja bort vidare statistikinsamling från Google Analytics. Om du väljer att inte acceptera cookies kommer ingen information att samlas in. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats.

Länkar

På NORDIC doors webbplats förekommer länkar till andra webbplatser. Informationen om cookies gäller inte för dessa webbplatser, utan följer uppgifter där.

 

Integritetspolicy

Behandlingen av personuppgifter

Vår målsättning är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på NORDIC door ab. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetslagstiftningen och utifrån de riktlinjer som gäller inom NORDIC door ab.

Personuppgiftsansvarig: NORDIC door ab

När sker behandling av personuppgifter

NORDIC door behandlar dina personuppgifter när du:

  • får information om våra tjänster via nyhetsbrev, e-post, fysiskt brev, m m.

  • blir företagskund hos oss.

  • har kontakt med oss i vår affärsverksamhet som tredje part (leverantör, samarbetspartner, kundreferens m m).

  • deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för benchmarking.

  • anmäler dig till att delta i våra evenemang.

  • söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss.

  • söker kontakt med oss i övrigt.

Registrerade uppgifter

När företrädare för ett företag gör beställningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning, avdelningstillhörighet samt adress, telefonnummer och e-post till arbetsplatsen. För tredjepartsmedverkan registreras motsvarande uppgifter.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. NORDIC doors strävan är att inte registrera känsliga uppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar sådan information, till exempel inför ett besök att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du godkänner att uppgifterna finns lagrade hos oss.

Ändamål

De personuppgifter du lämnar via hemsida, brev, besök eller telefon upptas i vårt register och används för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av NORDIC doors produktutbud.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning eller praktik hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina kontaktuppgifter endast för det ändamål du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

Vid beställningar och kontakter med oss kan den information som upptas i vårt register komma att lämnas ut till utomstående, dvs till personer och företag utanför NORDIC door i den utsträckning som krävs för att utföra beställningen. Detta gäller även för att administrera evenemang, rekrytering, undersökningar eller nå dig om du vill bli kontaktad av oss.

Härutöver kan dina personuppgifter även komma att lämnas ut till NORDIC doors globala nätverk av leverantörer och samarbetspartners för att fullgöra våra åtaganden. Det innebär att dina personuppgifter kan komma att skickas utanför EU/EES-området.

I samtliga ovan nämnda situationer är NORDIC door personuppgiftsansvarig och de leverantörer som NORDIC door använder sig av, personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdena har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som NORDIC door medger. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att följa myndigheters bestämmelser för att skydda dina personuppgifter.

Personuppgifterna kan även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande, dvs tillhandahålla tjänsten, produkten, utbildningen, fakturera, arkivera uppdragsmaterial, handlingar m m. Då våra levererade produkter kräver tillgång till dokumenterad historik under hela dess livslängd ligger dina personuppgifter kvar utan fast tidsgräns eller du önskar att uppgifterna skall tas bort.

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som behandlas av NORDIC door. Du skall i sådant fall begära detta skriftligen till oss. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du vända dig till oss och begära ändring.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. NORDIC door har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.